Centralt innehåll årskurs 4-6

Musicerande och musikskapande

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i olika genrer, unisont och i stämmor.
 • Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument med utgångspunkt i musikaliska byggstenar.
 • Komposition med utgångspunkt i musikaliska byggstenar.
 • Gestaltning av idéer genom att musicera och genom att kombinera musik med andra uttrycksformer.

Musikens verktyg

 • Rösten och hur den kan varieras och användas musikaliskt i olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Ackord-, melodi-, bas- och slagverksinstrument samt digitala verktyg för musicerande och musikskapande.
 • Röstvård och hörselvård vid musikaliska aktiviteter i olika miljöer.
 • Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, taktarter, klang, tonhöjd, dynamik, fraser, perioder, musikalisk form och ackord.
 • Musiksymboler, grafisk notation, ackordbeteckningar och grundläggande notkännedom.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Musikens påverkan på och betydelse för människa och samhälle. Hur musik kan uppfattas och användas i vardagliga och högtidliga sammanhang.
 • Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika uttrycksformer kan samspela.
 • Musikinstrumentens funktioner i olika ensemble- och orkestertyper.
 • Musikaliska karaktärsdrag i konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer.

Betygskriterier för slutet av år 6

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med viss säkerhet. Dessutom anpassar eleven i huvudsak sitt musicerande till det musikaliska sammanhanget.

Genom musikaliskt skapande uttrycker eleven idéer och tankar på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven komponerar musikaliska uttryck som har en i huvudsak fungerande form.

Eleven urskiljer och ger med viss säkerhet exempel på instrument och musikaliska karaktärsdrag i olika typer av musik. Dessutom uttrycker eleven viss förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i något sammanhang.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med relativt god säkerhet. Dessutom anpassar eleven väl sitt musicerande till det musikaliska sammanhanget.

Genom musikaliskt skapande uttrycker eleven idéer och tankar på ett fungerande sätt. Eleven komponerar musikaliska uttryck som har en fungerande form.

Eleven urskiljer och ger med relativt god säkerhet exempel på instrument och musikaliska karaktärsdrag i olika typer av musik. Dessutom uttrycker eleven relativt god förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i något sammanhang.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med god säkerhet. Dessutom anpassar eleven sitt musicerande mycket väl till det musikaliska sammanhanget.

Genom musikaliskt skapande uttrycker eleven idéer och tankar på ett väl fungerande sätt. Eleven komponerar musikaliska uttryck som har en väl fungerande form.

Eleven urskiljer och ger med god säkerhet exempel på instrument och musikaliska karaktärsdrag i olika typer av musik. Dessutom uttrycker eleven god förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i något sammanhang.