Centralt innehåll årskurs 7-9

Musicerande och musikskapande

 • Sång, melodispel och ackompanjemang med genretypiska musikaliska uttryck, unisont och i stämmor.
 • Rytmisk och melodisk improvisation med röst, rörelse och instrument med utgångspunkt i musikaliska byggstenar.
 • Komposition i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
 • Gestaltning och kommunikation av musikaliska tankar och idéer i kombination med andra uttrycksformer.

Musikens verktyg

 • Rösten och hur den kan varieras och användas för vokala uttryck inom olika genrer och ensembletyper.
 • Ackord-, melodi-, bas- och slagverksinstrument samt digitala verktyg för musicerande och musikskapande.
 • Röstvård och hörselvård. Orsaker till att tal, sång, musiklyssnade och musicerande kan bidra till skador samt hur dessa skador kan förebyggas.
 • Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, taktarter, klang, tonhöjd, dynamik, fraser, perioder, musikalisk form, ackord, ackompanjemangsmodeller och basgångar.
 • Musiksymboler, grafisk notation, ackordbeteckningar och grundläggande notkännedom.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Musikens påverkan på och betydelse för människa och samhälle. Musikens funktion för att uttrycka identitet, normer och grupptillhörighet i olika kulturer och sociala sammanhang.
 • Hur musik används som meningsskapande uttrycksform i olika medier, till exempel i film och spel.
 • Rättigheter och skyldigheter vid bruk av musik i olika sammanhang.
 • Musikinstrumentens funktioner och uttryck i olika genrer och sammanhang.
 • Musikaliska karaktärsdrag i konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika tidsperioder. Framväxten av olika genrer samt några centrala tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Betygskriterier för slutet av år 9

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med viss säkerhet. Dessutom anpassar eleven sitt musicerande i huvudsak till det musikaliska sammanhanget och musikens karaktär.

Genom musikaliskt skapande uttrycker eleven idéer och tankar på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven komponerar musik som har en i huvudsak fungerande form och karaktäristisk stil.

Eleven urskiljer och jämför musikaliska karaktärsdrag i musik från olika tidsperioder och genrer med viss säkerhet. Dessutom uttrycker eleven viss förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sammanhang.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med relativt god säkerhet. Dessutom anpassar eleven sitt musicerande väl till det musikaliska sammanhanget och musikens karaktär.

Genom musikaliskt skapande uttrycker eleven idéer och tankar på ett fungerande sätt. Eleven komponerar musik som har en fungerande form och karaktäristisk stil.

Eleven urskiljer och jämför musikaliska karaktärsdrag från olika tidsperioder och genrer med relativt god säkerhet. Eleven uttrycker relativt god förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sammanhang.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med god säkerhet. Dessutom anpassar eleven sitt musicerande mycket väl till det musikaliska sammanhanget och musikens karaktär.

Genom musikaliskt skapande uttrycker eleven idéer och tankar på ett väl fungerande sätt. Eleven komponerar musik som har en väl fungerande form och karaktäristisk stil.

Eleven urskiljer och jämför musikaliska karaktärsdrag från olika tidsperioder och genrer med god säkerhet. Dessutom uttrycker eleven god förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sammanhang.